Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz

STATUT LUBELSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Lubelski Związek Koszykówki, zwany dalej LZKosz.

§ 2

Terenem działania LZKosz jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą władz miasto Lublin.

§ 3

LZKosz jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o statusie LZKosz stowarzyszeń z osobowością prawną.

§ 4

LZKosz jest członkiem stowarzyszenia o nazwie: Polski Związek Koszykówki (zwany dalej PZKosz) z siedzibą w Warszawie.

§ 5

LZKosz działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, właściwymi ustawami, niniejszym Statutem i uchwałami PZKosz.

§ 6

Działalność swą opiera LZKosz na aktywności ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy.

§ 7

LZKosz używa odznak i emblematów zatwierdzonych przez PZKosz oraz pieczęci własnych, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. LZKosz używa odznak własnych i emblematów regionalnych zatwierdzonych przez Zarząd LZKosz.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 8

Celem działalności LZKosz jest:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportowego koszykówki na swoim terenie,
2. koordynacja poczynań członków zrzeszonych w LZKosz,
3. reprezentowanie spraw koszykówki,
4. rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie propagowania koszykówki.

§ 9

LZKosz realizuje swoje cele określone w § 8 stosując różne formy działania, a mianowicie:

1. Realizując wytyczne PZKosz, władz państwowych i samorządowych, w zakresie rozwoju koszykówki.
2. Zrzesza stowarzyszenia – kluby sportowe i inne organizacje działające na rzecz rozwoju koszykówki.
3. Organizuje w sposób bezpośredni lub pośredni zawody i imprezy sportowe na terenie swojego działania, również na zlecenie PZKosz.
4. Ustala system zawodów w koszykówce do szczebla wojewódzkiego na podstawie uzgodnień i według wytycznych PZKosz.
5. Opracowuje i realizuje plany pracy, kalendarze imprez oraz preliminarze finansowe dla swojej działalności.
6. Organizuje szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy społecznych koszykówki.
7. Prowadzi ewidencje zawodników – zawodniczek, kadry trenersko-instruktorskiej, sędziów koszykówki i działaczy oraz sprawozdawczość w zakresie rozgrywek, klasyfikacji sportowej itp. wymaganą przez PZKosz i władze terenowe.
8. Kontroluje działalność stowarzyszeń będących członkami LZKosz w zakresie wynikającym z przynależności do LZKosz, w szczególności: – realizacji programów szkoleniowych zawodników i zawodniczek; – przestrzegania przez nich postanowień i regulaminów PZKosz, LZKosz oraz zasad uprawiania sportu.
9. Rozstrzyga spory między członkami LZKosz w sprawach koszykówki.
10. Stosuje wyróżnienia i kary.
11. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność zmierzającą do realizacji swoich zadań w tym działalność gospodarczą.

Rozdział III

Członkowie LZKosz, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie LZKosz dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi LZKosz mogą być kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, będące stowarzyszeniami kultury fizycznej lub sportowymi spółkami akcyjnymi oraz inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych, prowadzące działalność w zakresie koszykówki.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych LZKosz podejmuje Zarząd LZKosz na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni LZKosz poprzez swych delegatów mają prawo do:

a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz LZKosz,
b. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów,
c. zgłaszania wniosków i postulatów do władz LZKosz oraz dokonywania ocen ich działalności,
d. korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających z niniejszego statutu.

2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie LZKosz są zobowiązani do:

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego koszykówki.
2. Przestrzegania postanowień statutu LZKosz.
3. Przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w sporcie.
4. Podporządkowania się decyzjom i uchwałom LZKosz i PZKosz.
5. Brania udziału w rozgrywkach organizowanych przez LZKosz i PZKosz z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.
6. Regularnego opłacania obowiązujących składek i opłat na rzecz LZKosz i PZKosz, z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

Członkostwo zwyczajne LZKosz ustaje w przypadku:

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu LZKosz.
2. Rozwiązania stowarzyszenia – klubu, względnie sekcji koszykówki w tym stowarzyszeniu – klubie, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
3. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu LZKosz w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

§ 15

1. Członek zwyczajny LZKosz może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd LZKosz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
2. Zawieszenie stowarzyszenia – klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych.

§ 16

Godność członka honorowego LZKosz nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu LZKosz osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji lub rozwoju koszykówki na terenie działania LZKosz.

§ 17

1. Członkiem wspierającym LZKosz może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała pomoc finansową na rzecz LZKosz.
2. Członkiem wspierającym może być również inna jednostka organizacyjna, której celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.
3. Członkiem wspierającym LZKosz może być także posiadająca osobowość prawną organizacja reprezentująca zawodników, sędziów, trenerów, sponsorów lub inne osoby związane z koszykówką.
4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

a. rezygnacji na piśmie do Zarządu LZKosz w tej sprawie,
b. wykluczenia przez Zarząd LZKosz w związku z prowadzeniem działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu LZKosz,
c. rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym LZKosz postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
d. braku aktywności w okresie 2 lat.

§ 18

Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd LZKosz na podstawie pisemnej deklaracji według ustalonego wzoru.

§ 19

1. Od uchwały Zarządu LZKosz o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka LZKosz przysługuje stronie prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie.
2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Delegatów prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.
3. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze LZKosz.

§ 20

1. Władzami LZKosz są:

a. Walne Zebranie Delegatów,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz LZKosz trwa 4 lata.
3. Członkowie władz LZKosz mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie, zgodnie ze Statutem PZKosz.
4. Zarząd i Komisja Rewizyjna LZKosz mają prawo dokooptowywania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danych władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21

1. Najwyższą władzą LZKosz jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebrania Delegatów dzielą się na:

a. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd LZKosz raz na 4 lata,
b. Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd LZKosz w połowie trwania kadencji władz,
c. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.

§ 22

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należą następujące sprawy:

1. Uchwalanie zasadniczych kierunków działania LZKosz.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępującego Zarządu LZKosz oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie LZKosz.
6. Nadawanie godności członka honorowego LZKosz.
7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez ustępujący Zarząd, Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków LZKosz.

§ 23

Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów należą – poza rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu LZKosz z działalności za okres połowy kadencji – sprawy wymienione w § 22 z wyłączeniem pkt 3 i 4.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania delegatów Zarząd LZKosz zawiadamia swych członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania. Sprawozdanie z działalności i realizacji uchwał z poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów winno być przesłane członkom LZKosz najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 25

W Walnym Zebraniu delegatów biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybierani w ilości ustalonej wg klucza wyborczego podanego przez Zarząd LZKosz oraz członkowie honorowi.
2. Z głosem doradczym – zaproszeni goście, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami.

§ 26

1. Walne Zebranie Delegatów LZKosz podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym (sprawy osobowe) lub jawnym, w obecności, co najmniej połowy delegatów, chyba, że statut lub regulamin obrad stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zebrania delegatów zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na ilość delegatów, z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 38.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zebrania Delegatów ustala regulamin obrad zatwierdzony przez delegatów na danym zebraniu.

§ 27

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy rozstrzyganie spraw, dla rozpatrzenia, których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek, co najmniej 1/3 członków, LZKosz, na wniosek Komisji Rewizyjnej, a także z inicjatywy własnej Zarządu LZKosz.

§ 28

1. Zarząd LZKosz składa się z 8-12 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.
2. Ukonstytuowanie się całego Zarządu winno nastąpić na pierwszym posiedzeniu.
3. Zebrania Zarządu LZKosz odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego składu, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, decyzje w zakresie bieżącej działalności LZKosz podejmuje Prezes, informując o tym Zarząd na kolejnym posiedzeniu. Zarząd może, dla usprawnienia swego funkcjonowania, powołać Prezydium Zarządu, funkcjonujące w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością LZKosz zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Delegatów, PZKosz oraz władz państwowych i samorządowych w zakresie ogólnej polityki sportu w województwie.
2. Reprezentowanie LZKosz na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
3. Uchwalanie planów działania oraz sporządzanie kalendarza imprez sportowych LZKosz na dany rok kalendarzowy.
4. Uchwalanie regulaminu prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Planowanie i dysponowanie funduszami LZKosz.
6. Powoływanie Wydziałów - Komisji stałych, organizowanie systemów rozgrywek na terenie swego działania oraz uchwalanie ich regulaminów.
7. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych LZKosz.
8. Zawieszane Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza w pełnionych funkcjach – większością, co najmniej 2/3 głosów na czas do następnych wyborów do władz.
9. Zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów.
10. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności.
11. Wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń.
12. Nakładanie kar na podstawie obowiązujących regulaminów.
13. Ustanawianie składek i opłat członkowskich.
14. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZKosz wg ustalonego klucza wyborczego PZKosz.
15. Podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz LZKosz.

§ 30

1. Do organów Zarządu LZKosz należą:

a. Wydział Gier i Dyscypliny,
b. Wydział Sędziowski,
c. Komisja Szkoleniowa (Rada Trenerów),
d. Inne

Komisje powoływane w miarę potrzeby przez Zarząd.
2. W/w organy pracują na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd LZKosz.

§ 31 (uchylony)

§ 32

1. Praca Zarządu LZKosz podlega kontroli:

a. Komisji Rewizyjnej LZKosz,
b. Zarządu PZKosz.

2. Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi LZKosz i na Walnych Zebraniach Delegatów wraz z odpowiednimi zaleceniami lub poleceniami.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna LZKosz składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wybieranych na Walnym Zebraniu delegatów.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności LZKosz, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna dokumentuje przeprowadzenie i wyniki kontroli protokółem.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu LZKosz z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu LZKosz i innych organów LZKosz z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia, kary.

§ 34

1. Zarząd LZKosz ma prawo występowania do PZKosz, władz państwowych i samorządowych z wnioskami o nadanie odznaczeń związkowych, państwowych, samorządowych i resortowych dla zawodników, zawodniczek, kadry trenersko- instruktorskiej, sędziów i działaczy społecznych w koszykówce.
2. Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie regulaminy bądź przepisy.

§ 35

1. Zarząd LZKosz ma prawo nakładania kar na:

a. członków – kluby zrzeszone w LZKosz,
b. zawodników i zawodniczki,
c. instruktorów i trenerów,
d. działaczy społecznych.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak też rodzaje kar, ich wysokość określają przepisy dyscyplinarne PZKosz.

Rozdział VI

Majątek i fundusze LZKosz.

§ 36

1. Majątek LZKosz stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze LZKosz składają się:

a. dotacje,
b. wpływy z tytułu prowadzonych rozgrywek, zawodów, imprez sportowych, składek członkowskich, kar pieniężnych oraz innej działalności statutowej, darowizny,
c. wpływy z działalności gospodarczej,
d. inne wpływy.

3. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem LZKosz w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku LZKosz na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku LZKosz na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio ze statutowych celów określonych w niniejszym Statucie,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie LZKosz, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 37

1. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu LZKosz wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza LZKosz.
1a. W umowach oraz sporach pomiędzy LZKosz a członkami Zarządu LZKosz, LZKosz reprezentuje jednoosobowo członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
2. Zakres i zasady działalności finansowej LZKosz regulują przepisy ustalone przez właściwe w tym zakresie organy.

Rozdział VII

Zmiany statutu, rozwiązanie LZKosz, postanowienia końcowe.

§ 38

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania LZKosz podejmuje Walne Zebranie delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 39

1. Uchwała o rozwiązaniu się LZKosz winna określić sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek, LZKosz.
2. Uchwała o przeznaczeniu majątku LZKosz wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 40

W zakresie rozgrywek mistrzowskich i innych imprez LZKosz kierować się będzie odpowiednimi przepisami wydanymi przez Polski Związek Koszykówki oraz własnymi regulaminami.

§ 41

1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi LZKosz.
2. Prawo interpretacji regulaminu pracy Zarządu LZKosz i Komisji Rewizyjnej LZKosz przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów.
3. Prawo interpretacji pozostałych regulaminów szczegółowych wydanych przez Zarząd LZKosz przysługuje Zarządowi.

Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz